داستان نیلبرگ

از دل خاک های سرزمین مادریمان، خراسان بزرگ، جوانه ای برآمده تا با تکیه بر این پشتوانه علمی_فرهنگی محصولی را برای مردم این آب و خاک و فراتر از آن روانه بازار کند. محصولی که سفر سالم خود را از دستان کشاورزان تا روزآمدترین روش های علمی الایش و بسته بندی شروع می کند. این سفر را با لبخند آگاه ترین متخصصان در سراسر دنیا ادامه می دهد تا در این سفر بی پایان، آرامش، شادی، نشاط و عشق را به شما هدیه کند. برای ما این سفر، ارزشمند است. چرا که هر محصولی از نیلبرگ، سفیری است از میراث چندهزارساله نیاکانمان.

دمنوش نیلبرگ، تنها یک محصول نیست؛ یک فرهنگ است تا بهتر زندگی کنیم، شادتر باشیم و به هم عشق بورزیم.

راز گیاهان نیلبرگ

ببتتبتبددب

ستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ببتتبتبددب

ستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ببتتبتبددب

ستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ببتتبتبددب

ستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

طعمی متفاوت و دوست داشتنی بساز

بهبود و ارتقای سبک زندگی با محصولی شایسته مخاطب
در راستای داشتن روان و تنی سالم با رویکرد طبیعتگرایی