ای مطرب جان چو دف به دست آمد
این پرده بزن که یار مست آمد

حضور دف در ایران به زمان ایران باستان برمی‌گردد و در مصر، 1300 سال قبل از میلاد دیده شده استدر نقاشی‌های دوران صفوی اغلب دف به همراه نی در مجلس سماع دیده می‌شود و در اشعار شعرای کهن نیز اغلب این دو با یکدیگر می‌آیند.