بزن صبوحی و برگیر زیر خرقه سه تار
غزل بیار که بلبل به شاخسار آمد

با ناخن انگشت اشاره دست راست نواخته می‌شود. بیشتر برای تک‌نوازی مورد استفاده قرار می‌گیرد به روایتی سه تار از قرن چهارم هجری رواج پیدا کرده است.این ساز در گذشته سه سیم بوده که بعد گذشت زمان سیم چهارم که مرسوم به سیم بم میباشد به آن اضافه شده است.