به رسم رفته چو رامشگران خوش دستان 
یکی بساخت رباب یکی نواخت کمانچه

نخستین نشانه‌های تاریخی این ساز به سده چهارم هجری برمیگردد .کمانچه در ابعاد و الگو های مختلفی در ایران دیده میشود که از نظر ابعاد کاسه و ارتفاع دسته و شکل ظاهری به چند شکل تقسیم میشود که هر کدام لهجه منحصر به خودشان را دارند.