گه لب به سوی باده و گه دست سوی گل
گه گوش سوی بربط گه چشم سوی یار

بربط یا عود از کهن ترین ساز های زهی زخمه ای مشرق زمین است، تفسیرهای مختلفی نیز در مورد تاریخ حضور و نام آن وجود دارد. برخلاف بیشتر باورها که بربط را سازی عربی دانسته ‌اند، بربط از سازهای قدیمی ایرانی است، این ساز پس از اسلام به کشورهای عربی برده می شود و تحولاتی از جمله بزرگتر شدن کاسه را تجربه می کند و نام آن نیز به عود تغییر پیدا می کند.