می لعل پیش آر و پیش من آی 
یک دست جام می و یک دست چنگ

چنگ ها از قدیمی ترین ادوات موسیقی در جهان می باشند، نخستین چنگ ها ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد در سومر یافت شده اند . و میتوان گفت کهن‌ ترین ساز تاردار ایرانی است که نام آن بیش از هر ساز دیگری در کتاب‌ های کهن آمده است.

محققین براورد کرده اند که پیدایش چنگ از پیدایش کمان نشأت گرفته‌است. چنگ‌های اولیه شبیه کمانی از نی و چوب بوده که زهی میان آن کشیده شده‌است.