MY STORY

نیلبرگ به مانند مسافری از دل خراسان بزرگ، سرزمین مادریمان، جان گرفته تا گلستانی باشد هزار عطر و نگار برای لحظه های مردمان ایران زمین. این دستاورد، سفرنامه ایی است که از دانه به گل آغاز کرده ایم و دستان زحمتکش و پرمهر کشاورزان و  دانشمندان نیک اندیش را همراه اش کرده ایم تا در سرمنزل مقصود، همراهی سالم برای لحظه هایتان باشد.
آنچه برای همراهیتان پیش کشی از گلستان ایرانی آورده ایم :
عطر و نشان آرامش ، شادی ، نشاط و عشق است.
نیلبرگ سفری چنر هزار ساله است به زیبایی ها و حکمت های بجا مانده از نیاکانمان که قرن تا به قرن برای بهتر زیستن نسل به نسل حفظ ا ش کردند و اکنون سرمایه ما شده اند. نیلبرگ پیام و دعوتی است برای بهتر زیستن تا تن سالم و لحظه هایتان خوش باد .

MY STORY

نیلبرگ به مانند مسافری از دل خراسان بزرگ، سرزمین مادریمان، جان گرفته تا گلستانی باشد هزار عطر و نگار برای لحظه های مردمان ایران زمین. این دستاورد، سفرنامه ایی است که از دانه به گل آغاز کرده ایم و دستان زحمتکش و پرمهر کشاورزان و  دانشمندان نیک اندیش را همراه اش کرده ایم تا در سرمنزل مقصود، همراهی سالم برای لحظه هایتان باشد.
آنچه برای همراهیتان پیش کشی از گلستان ایرانی آورده ایم :
عطر و نشان آرامش ، شادی ، نشاط و عشق است.
نیلبرگ سفری چنر هزار ساله است به زیبایی ها و حکمت های بجا مانده از نیاکانمان که قرن تا به قرن برای بهتر زیستن نسل به نسل حفظ ا ش کردند و اکنون سرمایه ما شده اند. نیلبرگ پیام و دعوتی است برای بهتر زیستن تا تن سالم و لحظه هایتان خوش باد .

The secret of Nilbarg plants

The secret of Nilbarg plants

با ترکــیب گیــاهــان دمنوش هایی با طعــــم جدید و دوستداشـتنی بسازید و هم از ما جایزه بگیـــرید و محصــولی که تولــید کرده اید را با مشـخصات خـودتان تولــید و در سبد کالایی نیلبــــرگ قـــرار می دهیم .

با ترکـیب گیــاهـان دمنوش هایی با طعـــم جدید و دوستداشــتنی بسازید و هم از ما جایزه بگیـرید و محصـــولی که تولـــید کرده اید را با مشـخصات خـودتان تولــید و در سبد کالایی نیلبـــرگ قــرار می دهیم.

با ترکــیب گیــاهــان دمنوش هایی با طعــــم جدید و دوستداشـتنی بسازید و هم از ما جایزه بگیـــرید و محصــولی که تولــید کرده اید را با مشـخصات خـودتان تولــید و در سبد کالایی نیلبــــرگ قـــرار می دهیم .